Vyhláška o poplatku za odpad

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Újezd u Tišnova se na svém zasedání dne 28. 12. 2015 usnesením č. 09Z 2015 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Újezd u Tišnova touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.[1]

Čl. 2
Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

a) fyzická osoba,

  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
 1. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu;není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka je dvousložková. Podle této vyhlášky činí 400,- Kč a je tvořena:
 2. a) z částky 200,- Kč stanovená obcí za kalendářní rok,

  b) a z částky 200,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 3. Skutečné náklady obce za předchozí rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást vyhlášky.
 4. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[6]

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.9.příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst.1, je poplatek splatný nejpozději do 15 dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl.6
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku se osvobozují:

a) Děti,které se narodily v průběhu kalendářního roku a v následujícím roce kdy dosáhly věku jednoho roku,
b) osoby umístěné v nápravném zařízení,
c) osoby,  které se celoročně zdržují v zahraničí, ale mají v obci trvalý pobyt (nutno doložit čestným prohlášením),
d) osoby, které mají trvalý pobyt na ohlašovně čp. 28 a v obci se nezdržují,
e) fyzická osoba s trvalým pobytem v obci,která se zde však nezdržuje a její pobyt není znám,
f) poplatníci, kteří se zdržují déle nežli šest měsíců v ústavech mimo obec (LDN, domovy důchodců).

Čl. 7
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[7]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.[9]
 2. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.[10]

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1 /2014, ze dne 29. 12. 2014
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016


Příloha vyhlášky č. 1/2015

Skutečné náklady za rok 2014 za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu byly 65 118,-  Kč a byly rozúčtovány takto.

Náklady 65 118  děleno 188 (142 osob s pobytem na území obce + 46  tj. stavby určené k individuální rekreaci a stavby, kde není přihlášena žádná fyzická osoba) =  346 Kč.

Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písmeno b vyhlášky 200 Kč.


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3]§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

[7] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[9]§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10]§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

vyhláška o místním poplatku 2018